บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2012
รูปภาพ
Pharma NEWs ฉบับประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2555ข่าวจากฝ่ายเภสัช            แจ้งการยกเลิกจำหน่ายยา Actal บริษัท อินวิดา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายยา Actal (Alexitol sodium) tablet ขนาด 50x10's ได้ยกเลิกการจำหน่ายยา เนื่องจากโรงงานประสบปัญหาจากภาวะน้ำท่วม บริษัทอินวิดาจึงยุติการผลิตและจำหน่ายยาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555ขณะนี้โรงพยาบาลพุทธโสธรยังมียา Actal คงเหลืออยู่ในคลังยาอยู่ หากยาเม็ดที่มีหมด จะทำการจัดซื้อยาในรูปแบบยาน้ำมาทดแทน เมื่อมีการจัดซื้อยาในรูปแบบยาน้ำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง            งานสัปดาห์ความปลอดภัยในระบบยา กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัยในระบบยา  ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสั่งใช้และบริหารยาอย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณภาพทางระบบยา  โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 8.30-9.00 น.          พิธีเปิดการประชุม โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 9.00-10.30 น.        บรรยายวิชาการ Non-skin Adverse d…

Pharma New:ฉบับประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2555

รูปภาพ
Pharma New ฉบับประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2555
ข่าวจากฝ่ายเภสัชกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการยา 2 รายการ คือ 1. Digoxin tablet ขนาด 0.25 mg เปลี่ยนแปลงบริษัทที่จัดซื้อยา จากเดิม เป็นของบริษัท TO chemical ชื่อทางการค้า TOLOXIN มาเป็น บริษัท Glaxo Smith Kline ชื่อทางการค้า  Lanoxin
ยาเดิม                                             ยาใหม่       2. Metimazole ขนาด 5 mg เปลี่ยนจากบริษัท  Olic (Thailand ) limited   ชื่อทางการค้า TAPAZOLE   มาเป็น บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด ชื่อทางการค้า TIMAZOL

  ยาเดิม       ยาใหม่
ความรู้คู่ยาUS FDA แจ้งเตือน อาการไม่พึงของยา Azithromycin       คณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เฝ้าระวังผลข้างเคียงในการใช้ยา Azithromycin ในเรื่องของ การเกิดอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น จากโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งได้มีการตีพิมพ์ผลการศึกษานี้ในวารสาร  New England Journal of Medicine ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2012 โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยา Azithromycin 5 วัน เปรียบเทียบกับ ผู้ป่วยที่ได้รับยา Amoxycillin, Ciprofloxacin และ ผู้ป่…

Pharma News:ฉบับประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

รูปภาพ
Pharma News ฉบับประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ข่าวจากฝ่ายเภสัชกรรม 1. รายการยาใหม่เข้าบัญชียาโรงพยาบาล  Sildenafil GPO ( Sildenafil Citrate Tablets ) ความแรง  : Sildenafil Citrate 20 mg ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปกลม ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ "S20" ข้อบ่งใช้ : ซิเดนาฟิลมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเฉพาะที่ ใช้สำหรับรักษาความดันเลือดแดงปอดสูง (Pulmonary arterial hypertension) ขนาดยาโดยทั่วไป : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง

2.เปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ Seretide Evohaler บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) ได้มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของยา Seretide Evohaler ขนาด 25/50 mcg และ 25/250 mcg  120 metered actuation จากเดิมเป็นรูปแบบใหม่ โดยเพิ่ม dose counter แต่ยังคงขนาดของ actuator และสีของผลิตภัณฑ์ไว้ดังเดิม ซึ่งการเพิ่ม dose counter จะทำให้แพทย์และคนไข้สามารถตรวจสอบจำนวนยาที่เหลืออยู่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยคุณสมบัติทางด้านเภสัชกรรมของยายังคงเหมือนเดิมทุกประการ Seretide Evohaler 25/50 mcg
รูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่ Seretide Evohaler 25/150 mcgรูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่
ปัญหาที่มักพบใน…