1 august 2013

PHARMA  NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

 

ข่าวจากฝ่ายเภสัช

     เปลี่ยนแปลงยาในโรงพยาบาล

1. Amoxycillin 875 mg. และ Clavulanic acid 125 mg. tablet (สูตร Augmantin 1 g.)

      เปลี่ยนแปลงยาจาก ชื่อการค้า Augmantin® ของบริษัท  GlaxoSmithKline มาเป็นชื่อการค้า AMK® ของบริษัท R.X.Manufacturing Co.,Ltd ดังรูป
ยาเดิมตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาลยาใหม่เข้าบัญชียาโรงพยาบาล
 

 

 2. Amoxycillin 500 mg. และ Clavulanic acid 125 mg. tablet (สูตร Augmantin 1 g.) 

เปลี่ยนแปลง ยาจาก ชื่อการค้า Cavumox®  บริษัท Siam Pharmaceutical  มาเป็นชื่อการค้า Curam® บริษัท SANDOZ  ดังรูป


ยาเดิม


ยาใหม่

 

3. Reparil tablet.

เปลี่ยนแปลงยา จากรูปแบบ เม็ดเปลือย มาเป็นรูปแบบ แผง ๆ ละ  10 เม็ด โดยยังคงเป็นยาของบริษัทเดิม คือ ผลิตโดย บริษัท Madaus GmbH,ดังรูป

 

ยารูปแบบเดิม


ยารูปแบบใหม่

ผลการดำเนินงาน ถุงผ้า งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วย นอก            

       

          กลุ่ม งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้จัดกิจกรรม มอบถุงผ้าใส่ยา ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง  โดยส่งมอบยาใส่ลงในถุงผ้า และอธิบายให้ผู้ป่วยนำยาที่เหลือทั้งหมดใส่ลงในถุงผ้า เมื่อมารับยาครั้งต่อไป เมื่อผู้ป่วยมารับยาพร้อมกับยาที่เหลือในถุงผ้า  เจ้าหน้าที่จะนำยาเดิมที่เหลือมาตรวจสอบสภาพและวันหมดอายุ  หากยามีสภาพที่ดี  จะนำยาเดิมกลับมาใช้กลับผู้ป่วยคนเดิม โดยหักลบยาเดิมจากยาที่แพทย์สั่ง ทำให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาเดิมจนหมด ป้องกันการใช้ยาที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ และลดค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาลได้อีกด้วย

         ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555- เดือน พฤษภาคม 2556 เป็นดังนี้

 

 

มูลค่ายาที่สามารถประหยัดได้ ดังกราฟ


 

               จากการดำ กิจกรรม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 จนถึง เดือน พฤษภาคม 2556 มีผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 2,874  คน โรงพยาบาลนำยาเดิมของผู้ป่วยกลับมาให้ผู้ป่วยคนเดิมใช้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาลได้  คิดเป็น มูลค่า 934,979.23 บาท

 

       สรุปผลการประเมินการใช้ยา ปีงบประมาณ 2555

          กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ทำการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา ในยา 4 กลุ่ม ได้แก่

            1. ยาลดไขมันกลุ่ม  statin  4 รายการ คือ

          - Pravastatin  tablet 40 mg. (​Mevalotin ®)

          - Rosuvastatin tablet 10 mg. (Crestor ®)

          - Atrovastatin tablet 20 mg. (Xerator ® )

          - Pitavastatin  tabet 2 mg. (Livalo ® )

           2. ยาต้านการอักเสบ กลุ่ม  Selective COX2 Inhibitor 5 รายการ คือ

          - Cerecoxib tablet 200 mg. (Cerebrex  ® 200 mg)

          - Cerecoxib tablet 400 mg. (Cerebrex  ® 400 mg)

          - Etoricoxib  tablet 60 mg. (Arcoxia ® 60 mg)

          - Etoricoxib tablet 90 mg. (Arcoxia ® 90 mg)

          - Parecoxib injection  40 mg. (Dynastat ®)

         3. ยาลดความดัน กลุ่ม Angiotensin Receptor blocker (ARBs) 6 รายการ คือ

         - Irbesartan tablet 300 mg. (Aprovel ®)

         - Telmisartan tablet 40 mg. (Micardis ® )

         - Valsartan tablet 80 mg. (Divan ® )

         - Valsartan 160 mg+ amlodipin 5 mg tablet. (Exforge ® )

         - Candesartan tablet 16 mg. (Blopress ® )

         - Olmesartan 20 - Amlodipine  5 (Normetec ®)

        4.ยาลดกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitor 3 รายการ คือ

        - Esomeprazole tablet 20 mg. (Nexium ® )

        - Lansoprazole tablet 30 mg (Prevacid ® )

        - Rabeprazole  tablet 20 mg (Pariet ® )

          จากการประเมินผลการใช้ยาตามเกณฑ์ ที่ได้จัดทำขึ้น พบว่า มีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ ในยาแต่ละกลุ่มดังนี้

       ยาลดไขมันกลุ่ม  Statins

             มีการประเมิน ความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งหมด 259 คน ผลเป็นดังนี้       จากกราฟ พบว่า ยา Pitavastatin มีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ มากที่สุด คือ 22.39 %


          ยาต้านการอักเสบ กลุ่ม  Selective COX2 Inhibitor 

             มีการประเมิน ความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งหมด 832  คน ผลเป็นดังนี้ 

 

     จากกราฟ พบว่า ยา Parecoxib  มีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ มากที่สุด คือ 41.67 %

 

      ยาลดความดัน กลุ่ม Angiotensin Receptor blocker

           มีการประเมิน ความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งหมด 284   คน ผลเป็นดังนี้

           จากกราฟ พบว่า ยา Normetec (  Olmesartan 20 mg. +Amlodipine  5 mg) มีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ มากที่สุด คือ 50  %

ยาลดกรด กลุ่ม Proton Pump Inhibitor

             มีการประเมิน ความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งหมด 135   คน ผลเป็นดังนี้ 

 

     ยา Lansoprazole  มีการสั่งใช้ยา ทั้งหมด  16  คน พบว่าการสั่งใช้ยาเหมาะสมตามเกณฑ์  100 %

            เมื่อพิจารณา เป็นกลุ่มยา พบว่า ยาลดความดัน กลุ่ม  Angiotensin Receptor blocker มีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ มากที่สุด คือ 30.28 % ดังกราฟ

      ทบทวนความเสี่ยง เพื่อการป้องกันเชิงระบบ

          พบความคลาดเคลื่อน ในการจ่ายยา คือ จ่ายยาที่ฉลากยาผิด รายละเอียด เป็นดังนี้

           ผู้ป่วยมารับการตรวจที่ แผนกผู้ป่วยนอก แพทย์สั่งยา methimazole 5 mg. 3 x 1 มีการจ่ายยาเป็น methimazole 5 mg. แต่ฉลากยาเป็น methadone 5mg.

          ใบสั่งยาที่เกิดความคลาดเคลื่อน 

 

          

          เมื่อพบความคลาดเคลื่อน ได้ทำการติดตามผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยได้รับยาเป็น methimazole ถูกต้อง และตรวจสอบปริมาณยาสำรอง  methadone  พบว่าไม่ได้จ่ายยาชนิดนี้ออกไป จึงได้มีการทบทวนสาเหตุของความคลาดเคลื่อน พบว่า เกิดจากขั้นตอนการพิมพ์ชื่อยา โดย ชื่อยาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ของยา methimazole และ mthadone ชื่อยาอยู่ติดกัน  ขนาดความแรงของยา มีขนาดเดียวกัน คือ methimazole 5 mg. และ methadone 5 mg. ทำให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้

          การแก้ไข

     1. แก้ไขประวัติยาของผู้ป่วยในฐานข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลให้ถูกต้อง

     2. ทบทวนความคลาดเคลื่อนในหน่วยงาน ให้ผู้ปฏิบัติระมัดระวัง

     3. ปรับปรุงข้อมูลชื่อยา ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ methimazole 5 mg. ใช้ชื่อยาเป็น MMI 5 mg. ส่วน Methadone 5 mg. ให้ใช้ชื่อเดิม เพื่อป้องกันโอกาสในการเกิดความคลาดเคลื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

16 february 2015

16 september 2013